Polityka Prywatno艣ci

Poni偶sza Polityka Prywatno艣ci okre艣la zasady zapisywania i uzyskiwania dost臋pu do danych na Urz膮dzeniach U偶ytkownik贸w korzystaj膮cych z Serwisu do cel贸w 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych U偶ytkownik贸w, kt贸re zosta艂y podane przez nich osobi艣cie i dobrowolnie za po艣rednictwem narz臋dzi dost臋pnych w Serwisie.

Poni偶sza Polityka Prywatno艣ci jest integraln膮 cz臋艣ci膮 Regulaminu Serwisu, kt贸ry okre艣la zasady, prawa i obowi膮zki U偶ytkownik贸w korzystaj膮cych z Serwisu.

搂1 Definicje

 • Serwis – serwis internetowy „Mordor Muzik” dzia艂aj膮cy pod adresem mordormuzik.com
 • Serwis zewn臋trzny – serwisy internetowe partner贸w, us艂ugodawc贸w lub us艂ugobiorc贸w wsp贸艂pracuj膮cych z Administratorem
 • Administrator Serwisu / Danych – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma „SPEKTRUM Micha艂 Reszko”, prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 pod adresem: Piastowskie 14b/6 62-200 Gniezno, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7842412824, 艣wiadcz膮ca us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem Serwisu
 • U偶ytkownik – osoba fizyczna, dla kt贸rej Administrator 艣wiadczy us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem Serwisu.
 • Urz膮dzenie – elektroniczne urz膮dzenie wraz z oprogramowaniem, za po艣rednictwem kt贸rego U偶ytkownik uzyskuje dost臋p do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plik贸w zamieszczanych na Urz膮dzeniu U偶ytkownika
 • RODO – Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych)
 • Dane osobowe – oznaczaj膮 informacje o zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (鈥瀘sobie, kt贸rej dane dotycz膮鈥); mo偶liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, kt贸r膮 mo偶na bezpo艣rednio lub po艣rednio zidentyfikowa膰, w szczeg贸lno艣ci na podstawie identyfikatora takiego jak imi臋 i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden b膮d藕 kilka szczeg贸lnych czynnik贸w okre艣laj膮cych fizyczn膮, fizjologiczn膮, genetyczn膮, psychiczn膮, ekonomiczn膮, kulturow膮 lub spo艂eczn膮 to偶samo艣膰 osoby fizycznej
 • Przetwarzanie – oznacza operacj臋 lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w spos贸b zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tak膮 jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porz膮dkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przegl膮danie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przes艂anie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udost臋pnianie, dopasowywanie lub 艂膮czenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przysz艂ego przetwarzania
 • Profilowanie – oznacza dowoln膮 form臋 zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, kt贸re polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niekt贸rych czynnik贸w osobowych osoby fizycznej, w szczeg贸lno艣ci do analizy lub prognozy aspekt贸w dotycz膮cych efekt贸w pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowa艅, wiarygodno艣ci, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania si臋
 • Zgoda – zgoda osoby, kt贸rej dane dotycz膮 oznacza dobrowolne, konkretne, 艣wiadome i jednoznaczne okazanie woli, kt贸rym osoba, kt贸rej dane dotycz膮, w formie o艣wiadczenia lub wyra藕nego dzia艂ania potwierdzaj膮cego, przyzwala na przetwarzanie dotycz膮cych jej danych osobowych
 • Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpiecze艅stwa prowadz膮ce do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dost臋pu do danych osobowych przesy艂anych, przechowywanych lub w inny spos贸b przetwarzanych
 • Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki spos贸b, by nie mo偶na ich by艂o ju偶 przypisa膰 konkretnej osobie, kt贸rej dane dotycz膮, bez u偶ycia dodatkowych informacji, pod warunkiem 偶e takie dodatkowe informacje s膮 przechowywane osobno i s膮 obj臋te 艣rodkami technicznymi i organizacyjnymi uniemo偶liwiaj膮cymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
 • Anonimizacja – Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, kt贸ry niszczy / nadpisuje „dane osobowe” uniemo偶liwiaj膮c identyfikacj臋, lub powi膮zanie danego rekordu z konkretnym u偶ytkownikiem lub osob膮 fizyczn膮.

搂2 Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powo艂a艂 Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotycz膮cych przetwarzania danych, w tym danych osobowych, nale偶y kontaktowa膰 si臋 bezpo艣rednio z Administratorem.

搂3 Rodzaje Plik贸w Cookies

 • Cookies wewn臋trzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urz膮dzenia U偶ytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewn臋trzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urz膮dzenia U偶ytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwis贸w zewn臋trznych. Skrypty Serwis贸w zewn臋trznych, kt贸re mog膮 umieszcza膰 pliki Cookies na Urz膮dzeniach U偶ytkownika zosta艂y 艣wiadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i us艂ugi udost臋pnione i zainstalowane w Serwisie
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urz膮dzenia U偶ytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urz膮dzenia. Po zako艅czeniu sesji pliki s膮 usuwane z Urz膮dzenia U偶ytkownika.
 • Cookies trwa艂e – pliki zamieszczane i odczytywane z Urz膮dzenia U偶ytkownika przez Serwis do momentu ich r臋cznego usuni臋cia. Pliki nie s膮 usuwane automatycznie po zako艅czeniu sesji Urz膮dzenia chyba 偶e konfiguracja Urz膮dzenia U偶ytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plik贸w Cookie po zako艅czeniu sesji Urz膮dzenia.

搂4 Bezpiecze艅stwo sk艂adowania danych

 • Mechanizmy sk艂adowania i odczytu plik贸w Cookie – Mechanizmy sk艂adowania, odczytu i wymiany danych pomi臋dzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urz膮dzeniu U偶ytkownika a Serwisem s膮 realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przegl膮darek internetowych i nie pozwalaj膮 na pobieranie innych danych z Urz膮dzenia U偶ytkownika lub danych innych witryn internetowych, kt贸re odwiedza艂 U偶ytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urz膮dzenie U偶ytkownika wirus贸w, koni troja艅skich oraz innych robak贸w jest tak偶e praktycznie niemo偶liwe.
 • Cookie wewn臋trzne – zastosowane przez Administratora pliki Cookie s膮 bezpieczne dla Urz膮dze艅 U偶ytkownik贸w i nie zawieraj膮 skrypt贸w, tre艣ci lub informacji mog膮cych zagra偶a膰 bezpiecze艅stwu danych osobowych lub bezpiecze艅stwu Urz膮dzenia z kt贸rego korzysta U偶ytkownik.
 • Cookie zewn臋trzne – Administrator dokonuje wszelkich mo偶liwych dzia艂a艅 w celu weryfikacji i doboru partner贸w serwisu w kontek艣cie bezpiecze艅stwa U偶ytkownik贸w. Administrator do wsp贸艂pracy dobiera znanych, du偶ych partner贸w o globalnym zaufaniu spo艂ecznym. Nie posiada on jednak pe艂nej kontroli nad zawarto艣ci膮 plik贸w Cookie pochodz膮cych od zewn臋trznych partner贸w. Za bezpiecze艅stwo plik贸w Cookie, ich zawarto艣膰 oraz zgodne z licencj膮 wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodz膮cych z Serwis贸w zewn臋trznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialno艣ci na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partner贸w zamieszczona jest w dalszej cz臋艣ci Polityki Prywatno艣ci.
 • Kontrola plik贸w Cookie
 • Zagro偶enia po stronie U偶ytkownika – Administrator stosuje wszelkie mo偶liwe 艣rodki techniczne w celu zapewnienia bezpiecze艅stwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Nale偶y jednak zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e zapewnienie bezpiecze艅stwa tych danych zale偶y od obu stron w tym dzia艂alno艣ci U偶ytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialno艣ci za przechwycenie tych danych, podszycie si臋 pod sesj臋 U偶ytkownika lub ich usuni臋cie, na skutek 艣wiadomej lub nie艣wiadomej dzia艂alno艣膰 U偶ytkownika, wirus贸w, koni troja艅skich i innego oprogramowania szpieguj膮cego, kt贸rymi mo偶e jest lub by艂o zainfekowane Urz膮dzenie U偶ytkownika. U偶ytkownicy w celu zabezpieczenia si臋 przed tymi zagro偶eniami powinni stosowa膰 si臋 do zasad bezpiecznego korzystania z sieci.
 • Przechowywanie danych osobowych – Administrator zapewnia, 偶e dokonuje wszelkich stara艅, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez U偶ytkownik贸w by艂y bezpieczne, dost臋p do nich by艂 ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia tak偶e, 偶e dokonuje wszelkich stara艅 w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utrat膮, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpiecze艅 fizycznych jak i organizacyjnych.

搂5 Cele do kt贸rych wykorzystywane s膮 pliki Cookie

 • Usprawnienie i u艂atwienie dost臋pu do Serwisu
 • Personalizacja Serwisu dla U偶ytkownik贸w
 • Marketing, Remarketing w serwisach zewn臋trznych
 • Us艂ugi serwowania reklam
 • Prowadzenie statystyk (u偶ytkownik贸w, ilo艣ci odwiedzin, rodzaj贸w urz膮dze艅, 艂膮cze itp.)

搂6 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez U偶ytkownik贸w s膮 przetwarzane w jednym z nast臋puj膮cych cel贸w:

 • Realizacji us艂ug elektronicznych:
 • Komunikacji Administratora z U偶ytkownikami w sprawach zwi膮zanych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora
 • Dostarczanie produkt贸w fizycznych do U偶ytkownika (us艂ugi pocztowe / kurierskie w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)

Dane o U偶ytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie s膮 przetwarzane w jednym z nast臋puj膮cych cel贸w:

 • Prowadzenie statystyk
 • Remarketing
 • Serwowanie reklam dostosowanych do preferencji U偶ytkownik贸w
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

搂7 Pliki Cookies Serwis贸w zewn臋trznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partner贸w, kt贸rzy mog膮 umieszcza膰 w艂asne pliki cookies na Urz膮dzeniu U偶ytkownika. Pami臋taj, 偶e w ustawieniach swojej przegl膮darki mo偶esz sam decydowa膰 o dozwolonych plikach cookies jakie mog膮 by膰 u偶ywane przez poszczeg贸lne witryny internetowe. Poni偶ej znajduje si臋 lista partner贸w lub ich us艂ug zaimplementowanych w Serwisie, mog膮cych umieszcza膰 pliki cookies:

Us艂ugi 艣wiadczone przez podmioty trzecie s膮 poza kontrol膮 Administratora. Podmioty te mog膮 w ka偶dej chwili zmieni膰 swoje warunki 艣wiadczenia us艂ug, polityki prywatno艣ci, cel przetwarzania danych oraz spos贸w wykorzystywania plik贸w cookie.

搂8 Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o U偶ytkownikach. Dane s膮 gromadzone automatycznie i anonimowo, z pomini臋ciem danych dobrowolnie udost臋pnionych przez U偶ytkownika celem realizacji us艂ugi

Dane udost臋pnione przez U偶ytkownika dobrowolnie w celu z艂o偶enie zam贸wienia:

 • Imi臋 i nazwisko
 • Adres wysy艂ki
 • Adres rozliczeniowy
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 • Adres IP
 • Typ przegl膮darki
 • Rozdzielczo艣膰 ekranu
 • Przybli偶ona lokalizacja
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas sp臋dzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony odsy艂aj膮cej
 • J臋zyk przegl膮darki
 • Pr臋dko艣膰 艂膮cza internetowego
 • Dostawca us艂ug internetowych
 • Dane demograficzne (wiek, p艂e膰)

Cz臋艣膰 danych (bez danych identyfikuj膮cych) mo偶e by膰 przechowywana w plikach cookies. Cze艣膰 danych (bez danych identyfikuj膮cych) mo偶e by膰 przekazywana do dostawcy us艂ug statystycznych.

搂9 Dost臋p do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorc膮 danych osobowych podawanych przez U偶ytkownik贸w jest Administrator. Dane gromadzone w ramach 艣wiadczonych us艂ug nie s膮 przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dost臋p do danych (najcz臋艣ciej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mog膮 posiada膰 podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i us艂ug niezb臋dnych do prowadzenia serwisu tj.:

 • Firmy hostingowe, 艣wiadcz膮ce us艂ugi hostingu lub us艂ug pokrewnych dla Administratora
 • Firmy po艣rednicz膮ce w p艂atno艣ciach on-line za towaru lub us艂ugi oferowane w ramach Serwisu (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)
 • Firmy odpowiedzialne za dostarczanie produkt贸w fizycznych do U偶ytkownika (us艂ugi pocztowe / kurierskie w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Us艂ugi Hostingu, VPS lub Serwer贸w Dedykowanych

Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z us艂ug zewn臋trznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwer贸w Dedykowanych – MyDevil. Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane w serwisie s膮 przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze us艂ugodawcy zlokalizowanej w Polsce. Istnieje mo偶liwo艣膰 dost臋pu do danych wskutek prac serwisowych realizowanych przez personel us艂ugodawcy. Dost臋p do tych danych reguluje umowa zawarta pomi臋dzy Administratorem a Us艂ugodawc膮.

 

Przetwarzanie danych w przypadku p艂atno艣ci on-line

W przypadku realizacji p艂atno艣ci on-line, wszelkie dane dotycz膮ce p艂atno艣ci przekazywane s膮 bezpo艣rednio przez U偶ytkownika podmiotowi realizuj膮cemu p艂atno艣膰 – Tpay. Wybrane dane niezb臋dne do realizacji transakcji s膮 nast臋pnie przekazywane przez ten podmiot Administratorowi. Przekazanie danych reguluje umowa zawarta pomi臋dzy Administratorem a Us艂ugodawc膮.

Przekazanie danych osobowych – Us艂ugi Kurierskie

W przypadku zawarcia transakcji, kt贸ra wymaga przekazania przedmiotu, kt贸rego dotyczy艂a transakcja, poprzez poczt臋 lub za po艣rednictwem kuriera, cz臋艣膰 danych osobowych os贸b fizycznych lub dane os贸b fizycznych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, jest przekazywana podmiotowi 艣wiadcz膮cemu na rzecz Administratora us艂ugi pocztowe / kurierskie, wybranego przez U偶ytkownika. Przekazanie tych danych reguluje umowa zawarta pomi臋dzy Administratorem a Us艂ugodawc膮.

 

搂10 Spos贸b przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez U偶ytkownik贸w:

 • Dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane poza Uni臋 Europejsk膮, chyba 偶e zosta艂y opublikowane na skutek indywidualnego dzia艂ania U偶ytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, 偶e dane b臋d膮 dost臋pne dla ka偶dej osoby odwiedzaj膮cej serwis.
 • Dane osobowe nie b臋d膮 wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 • Dane osobowe nie b臋d膮 odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

 • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) b臋d膮 przekazywane poza Uni臋 Europejsk膮.
 • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) mog膮 by膰 wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
  Profilowanie danych anonimowych (bez danych osobowych) nie wywo艂uje skutk贸w prawnych lub w podobny spos贸b istotnie nie wp艂ywa na osob臋, kt贸rej dane podlegaj膮 automatycznemu podejmowaniu decyzji.
 • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) nie b臋d膮 odsprzedawane podmiotom trzecim.

搂11 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane U偶ytkownik贸w na podstawie:

 • Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych)
  • art. 6 ust. 1 lit. a
   osoba, kt贸rej dane dotycz膮 wyrazi艂a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi臋kszej liczbie okre艣lonych cel贸w
  • art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮, lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. f
   przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez administratora lub przez stron臋 trzeci膮
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

搂12 Okres przetwarzania danych osobowych

Dane podane dobrowolnie przez U偶ytkownika:

Co do zasady, wskazane dane osobowe s膮 przechowywane wy艂膮cznie przez okres 艣wiadczenia us艂ugi w ramach prowadzonego serwisu przez Administratora. S膮 one usuwane lub anonimizowane w okresie do 90 dni od chwili zako艅czenia 艣wiadczenia us艂ugi.

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

Anonimowe dane statystyczne, niestanowi膮ce danych osobowych, s膮 przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony

Dane pod

搂13 Prawa U偶ytkownik贸w zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane U偶ytkownik贸w na podstawie:

 • Prawo dost臋pu do danych osobowych
  U偶ytkownikom przys艂uguje prawo uzyskania dost臋pu do swoich danych osobowych, realizowane na 偶膮danie z艂o偶one do Administratora
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
  U偶ytkownikom przys艂uguje prawo 偶膮dania od Administratora niezw艂ocznego sprostowania danych osobowych, kt贸re s膮 nieprawid艂owe lub / oraz uzupe艂nienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na 偶膮danie z艂o偶one do Administratora
 • Prawo do usuni臋cia danych osobowych
  U偶ytkownikom przys艂uguje prawo 偶膮dania od Administratora niezw艂ocznego usuni臋cia danych osobowych, realizowane na 偶膮danie z艂o偶one do AdministratoraW przypadku kont u偶ytkownik贸w, usuni臋cie danych polega na anonimizacji danych umo偶liwiaj膮cych identyfikacj臋 U偶ytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji 偶膮dania usuni臋cia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy U偶ytkownik dopu艣ci艂 si臋 naruszenia Regulaminu czy dane zosta艂y pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji).
  W przypadku us艂ugi Newsletter, U偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 samodzielnego usuni臋cia swoich danych osobowych korzystaj膮c z odno艣nika umieszczonego w ka偶dej przesy艂anej wiadomo艣ci e-mail.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  U偶ytkownikom przys艂uguje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawid艂owo艣膰 danych osobowych, realizowane na 偶膮danie z艂o偶one do Administratora
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
  U偶ytkownikom przys艂uguje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotycz膮cych U偶ytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego, realizowane na 偶膮danie z艂o偶one do Administratora
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  U偶ytkownikom przys艂uguje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach okre艣lonych w art. 21 RODO, realizowane na 偶膮danie z艂o偶one do Administratora
 • Prawo wniesienia skargi
  U偶ytkownikom przys艂uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj膮cego si臋 ochron膮 danych osobowych.

搂14 Kontakt do Administratora

Z Administratorem mo偶na skontaktowa膰 si臋 w jeden z poni偶szych sposob贸w

 • Adres pocztowy – SPEKTRUM Micha艂 Reszko, Piastowskie 14b/6
 • Adres poczty elektronicznej – kontakt@mordormuzik.com
 • Po艂膮czenie telefoniczne – +48 722 021 414

搂15 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dost臋pu do plik贸w Cookie na Urz膮dzeniu U偶ytkownika mo偶e spowodowa膰 nieprawid艂owe dzia艂anie niekt贸rych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi 偶adnej odpowiedzialno艣ci za nieprawid艂owo dzia艂aj膮ce funkcje Serwisu w przypadku gdy U偶ytkownik ograniczy w jakikolwiek spos贸b mo偶liwo艣膰 zapisywania i odczytu plik贸w Cookie.

搂16 Linki zewn臋trzne

W Serwisie – artyku艂ach, postach, wpisach czy komentarzach U偶ytkownik贸w mog膮 znajdowa膰 si臋 odno艣niki do witryn zewn臋trznych, z kt贸rymi W艂a艣ciciel serwisu nie wsp贸艂pracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mog膮 by膰 niebezpieczne dla Twojego Urz膮dzenia lub stanowi膰 zagro偶enie bezpiecze艅stwa Twoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zawarto艣膰 znajduj膮c膮 si臋 poza Serwisem.

搂17 Zmiany w Polityce Prywatno艣ci

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatno艣ci bez konieczno艣ci informowania o tym U偶ytkownik贸w w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plik贸w Cookie.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatno艣ci w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje U偶ytkownik贸w posiadaj膮cych konta u偶ytkownika lub zapisanych do us艂ugi newsletter, za po艣rednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapis贸w. Dalsze korzystanie z us艂ug oznacza zapoznanie si臋 i akceptacj臋 wprowadzonych zmian Polityki Prywatno艣ci. W przypadku w kt贸rym U偶ytkownik nie b臋dzie si臋 zgadza艂 z wprowadzonymi zmianami, ma obowi膮zek usun膮膰 swoje konto z Serwisu lub wypisa膰 si臋 z us艂ugi Newsletter.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatno艣ci b臋d膮 publikowane na tej podstronie Serwisu.
 • Wprowadzone zmiany wchodz膮 w 偶ycie z chwil膮 ich publikacji.

Obowi膮zek informacyjny RODO

Poni偶sza informacja stanowi zwi臋z艂y, zrozumia艂y i przejrzysty skr贸t informacji zamieszczonych w Polityce Prywatno艣ci odno艣nie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w zwi膮zku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spe艂nienia obowi膮zku informacyjnego RODO. Szczeg贸艂y dotycz膮ce sposobu przetwarzania i podmiot贸w uczestnicz膮cych w tym procesie dost臋pne s膮 we wskazanej polityce.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest firma „SPEKTRUM Micha艂 Reszko”, prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 pod adresem: Piastowskie 14b/6, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7842412824, 艣wiadcz膮ca us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem Serwisu

Jak mo偶na skontaktowa膰 si臋 z administratorem danych?

Z Administratorem mo偶na skontaktowa膰 si臋 w jeden z poni偶szych sposob贸w

 • Adres pocztowy – SPEKTRUM Micha艂 Reszko, Piastowskie 14b/6, 62-200 Gniezno
 • Adres poczty elektronicznej – kontakt@mordormuzik.com
 • Po艂膮czenie telefoniczne – +48 722 021 414

Czy Administrator powo艂a艂 Inspektora Danych Osobowych?

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powo艂a艂 Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotycz膮cych przetwarzania danych, w tym danych osobowych, nale偶y kontaktowa膰 si臋 bezpo艣rednio z Administratorem.

Sk膮d pozyskujemy dane osobowe i jakie s膮 ich 藕r贸d艂a?

Dane pozyskiwane s膮 z nast臋puj膮cych 藕r贸de艂:

 • dane anonimowe s膮 pobierane w spos贸b automatyczny,
 • dane osobowe zwyk艂e u偶ytkownik podaje w trakcie sk艂adania zam贸wienia, w celu zrealizowania us艂ugi wysy艂kowej.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

W serwisie przetwarzane s膮 dane osobowe zwyk艂e, podane dobrowolnie przez osoby, kt贸rych dotycz膮: imi臋 i nazwisko, adres wysy艂ki i rozliczeniowy,

Szczeg贸艂owy zakres przetwarzanych danych dost臋pny jest w Polityce Prywatno艣ci.

Jakie s膮 cele przetwarzania przez nas danych?

Dane osobowe dobrowolnie podane przez U偶ytkownik贸w s膮 przetwarzane w jednym z nast臋puj膮cych cel贸w:

 • Realizacji us艂ug elektronicznych:
 • Komunikacji Administratora z U偶ytkownikami w sprawach zwi膮zanych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Jakie s膮 podstawy prawne przetwarzania danych?

Serwis gromadzi i przetwarza dane U偶ytkownik贸w na podstawie:

 • Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych)
  • art. 6 ust. 1 lit. a
   osoba, kt贸rej dane dotycz膮 wyrazi艂a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi臋kszej liczbie okre艣lonych cel贸w
  • art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮, lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. f
   przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez administratora lub przez stron臋 trzeci膮
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora?

 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegaj膮cy na ochronie naszych praw, w tym mi臋dzy innymi;
 • W celu oceny ryzyka potencjalnych klient贸w
 • W celu oceny planowanych kampanii marketingowych
 • W celu realizacji marketingu bezpo艣redniego

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Co do zasady, wskazane dane osobowe s膮 przechowywane wy艂膮cznie przez okres 艣wiadczenia us艂ugi w ramach prowadzonego serwisu przez Administratora. S膮 one usuwane lub anonimizowane w okresie do 90 dni od chwili zako艅czenia 艣wiadczenia us艂ugi.

W wyj膮tkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, okres ten mo偶e ulec wyd艂u偶eniu. W takiej sytuacji Administrator b臋dzie przechowywa艂 wskazane dane, od czasu 偶膮dania ich usuni臋cia przez U偶ytkownika, nie d艂u偶ej ni偶 przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapis贸w regulaminu serwisu przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮.

Kto jest odbiorc膮 danych w tym danych osobowych?

Co do zasady jedynym odbiorc膮 danych jest Administrator.

Przetwarzanie danych mo偶e jednak by膰 powierzone innym podmiotom, realizuj膮cym us艂ugi na rzecz Administratora w celu utrzymania dzia艂alno艣ci Serwisu.

Do podmiot贸w takich mo偶na zaliczy膰 mi臋dzy innymi:

 • Firmy hostingowe, 艣wiadcz膮ce us艂ugi hostingu lub us艂ug pokrewnych dla Administratora
 • Firmy odpowiedzialne za dostarczanie produkt贸w fizycznych do U偶ytkownika (us艂ugi pocztowe / kurierskie w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)

Czy Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przekazywane poza Uni臋 Europejsk膮?

Dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane poza Uni臋 Europejsk膮, chyba 偶e zosta艂y opublikowane na skutek indywidualnego dzia艂ania U偶ytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, 偶e dane b臋d膮 dost臋pne dla ka偶dej osoby odwiedzaj膮cej serwis.

Czy dane osobowe b臋d膮 podstaw膮 zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Dane osobowe nie b臋d膮 wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

Jakie maj膮 Pa艅stwo prawa zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych?

 • Prawo dost臋pu do danych osobowych
  U偶ytkownikom przys艂uguje prawo uzyskania dost臋pu do swoich danych osobowych, realizowane na 偶膮danie z艂o偶one do Administratora
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
  U偶ytkownikom przys艂uguje prawo 偶膮dania od Administratora niezw艂ocznego sprostowania danych osobowych, kt贸re s膮 nieprawid艂owe lub / oraz uzupe艂nienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na 偶膮danie z艂o偶one do Administratora
 • Prawo do usuni臋cia danych osobowych
  U偶ytkownikom przys艂uguje prawo 偶膮dania od Administratora niezw艂ocznego usuni臋cia danych osobowych, realizowane na 偶膮danie z艂o偶one do Administratora.W przypadku kont u偶ytkownik贸w, usuni臋cie danych polega na anonimizacji danych umo偶liwiaj膮cych identyfikacj臋 U偶ytkownika.W przypadku us艂ugi Newsletter, U偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 samodzielnego usuni臋cia swoich danych osobowych korzystaj膮c z odno艣nika umieszczonego w ka偶dej przesy艂anej wiadomo艣ci e-mail.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  U偶ytkownikom przys艂uguje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawid艂owo艣膰 danych osobowych, realizowane na 偶膮danie z艂o偶one do Administratora
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
  U偶ytkownikom przys艂uguje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotycz膮cych U偶ytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego, realizowane na 偶膮danie z艂o偶one do Administratora
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  U偶ytkownikom przys艂uguje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach okre艣lonych w art. 21 RODO, realizowane na 偶膮danie z艂o偶one do Administratora
 • Prawo wniesienia skargi
  U偶ytkownikom przys艂uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj膮cego si臋 ochron膮 danych osobowych.